Oprettet den 21-10-2011

Udkommet den 21.10.2011

Kasserersvindel – og gode råd til bestyrelsen
FDA har været engageret i et par kedelige sagen af denne art. Derfor blev der bragt en artikel om emnet i FDA Orientering nr. 3. FDA Skat- og Økonomiudvalg har fortsat drøftelser af sa­gen, og medlem af udvalget Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, har ført pennen på en uddybende redegørelse til alle bestyrelsesmedlemmer i FDA-foreninger. Redegørelsen bør sæt­tes på dagsordenen i alle antenneforeningers bestyrelser.

Oprettet den 19-10-2011

Udkommet den 19.10.2011

Danske undertekster på nabolandskanaler
I 2007 blev der indgået en aftale om et non-profit samarbejde om at få indsat danske under­tek­ster på en række nabolandskanaler. Målet var 20 timers undertekster ugentlig på ARD, ZDF, STV1, STV2 og NRK 1. I projektet indgår FDA, BL, YouSee, Stofa og Copydan. Copydan ad­ministrerer projektet, der ledes af en følgegruppe med repræsentanter for FDA, YouSee og Co­py­dan. På følgegruppens møde den 27.9.2011 blev projektet afrapporteret for 2010.

Finansieringen kommer af, at vi alle inkluderet i grundbeløbet på Copydan-taksterne for 2011 har betalt 12,43 kr. for hele året. Det skal understreges, at ovennævnte tv-stationer også medvirker i projektet på non-profit-basis. I regnskabet for 2010 indgår et beløb til teknisk support og udstyr. Det dækker bl.a., at ca. 35 ”frie” antenneforeninger vedlagsfrit har fået stillet hovedstationsudstyr til rådighed til udkodning af underteksterne.

Oprettet den 19-10-2011

Fredag den 21.10.2011 udkommer det nye nummer af Danmarks eneste fagblad for fællesantenneanlæg, FDA Orientering nr. 5-2011.

Oprettet den 26-07-2011

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt nedenstående pressemeddelelse:

”Stofa trækker anmeldelse af fusion tilbage. Stofa har i dag tilbagekaldt sin anmeldelse af overtagelsen af Canal Digital Danmarks aktivi­te­ter inden for kabel-tv. Stofa har tirsdag den 12. juli modtaget et udkast til afgørelse i høring og sa­gen var planlagt til at skulle afgøres af Konkurrencerådet den 8. august. Stofas tilbage­kal­del­se betyder, at Konkurrencerådet ikke skal træffe afgørelse i sagen.”

Oprettet den 01-07-2011

I den seneste BFE Bulletin, som kan ses her, omtales et problem, mange antenne-husstande står overfor. BFE er Branchen ForbrugerElektronik, som FDA ikke er medlem af, men som vi sam­arbejder med på en række områder, bl.a. gennem AFO vedr. teknik og tekniske standarder. FDAs ene repræsentant i AFO, Tage Lauritsen, Tune Kabelnet, som udtaler sig i linket, er for­mand for AFOs tekniske udvalg. BFE Bulletin indeholder flere interessante sager, der er værd at tage op i antenneforeningernes bestyrelse.

Oprettet den 22-06-2011

Ved et møde med FDA den 14.6.2011 løftede TV2 sløret for et par nyheder:
Prisen for TV2 bliver 12 kr. pr. måned i 2013 og 2014, men den bliver 10 kr. pr. måned som introduktionstilbud i 2012. Denne pris er ab Odense. Oven i den kommer transmissionsafgift til distributøren (via fiber, kabel og DTT), ophavsretlige vederlag og moms. Prisen vil nemt snige sig op på 300 kr. om året i 2012 og 360 kr. de følgende år.

Oprettet den 10-06-2011

Dette vedrører ikke foreninger, der har eller kan få Start forfra fra YouSee, Stofa eller andre.

Derimod er det meget vigtigt for foreninger, der ikke har eller ikke kan etablere Start forfra. For de kan ved indsendelse af et skema til Copydan Verdens TV inden 30.6.2011 få refunderet betalte vederlag for Start forfra for 2011.

Oprettet den 07-06-2011

For 3 år siden søsatte FDA et projekt omhandlende webinformation. Projektet døde lige så stil­le, og FDA har siden forsøgt at finde ud af, om dele af projektet kunne reddes og genbruges. Det har vist sig ikke at kunne lade sig gøre, og FDA har derfor besluttet at opbygge et nyt projekt fra bunden. Men idéerne fra for 3 år siden er ganske gode, og de er blevet udbygget og udvidet i det nye projekt.

Oprettet den 11-04-2011

Fusionen mellem Stofa og Canal Digital skulle have været en realitet den 31.3.2011. Kon­kur­ren­ce- og Forbrugerstyrelsen, der skal godkende fusionen, har nu meddelt, at den ønsker at be­lyse antenneforeningsmarkedet nærmere, inden beslutningen om evt. godkendelse af fusio­nen tages. Styrelsen har ret til at bruge indtil 90 arbejdsdage regnet fra 31.3.2011. Det betyder ”bu­si­ness as usual” for Canal Digital Kabel-TV indtil videre.

FDAs hovedbestyrelse er som led i fusionsarbejdet af styrelsen blevet pålagt at besvare 43 spørgsmål om antenneforenings- og tv-markedet.

Sider