Ekstraordinært Landsmøde

Søndag, 20 august, 2017 - 09:30


På baggrund af den meget konstruktive debat på de 6 Roadshow-møder gennemført i uge 17 & 18 i år og med henvisning til de gældende vedtægter for FDA, Forenede Danske Antenneanlæg § 4 Stk. 10 indkaldes hermed til ekstraordinært landsmøde til afholdelse:

Søndag den 20. august 2017 fra klokken 10.30.

Mødet forventes at kunne afsluttes senest klokken 15.00.
Mødet afholdes på Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Med det ekstraordinære landsmøde ønsker Hovedbestyrelsen at gennemføre den tilpasning af FDAs organisation, særligt valgmetode ved valg af hovedbestyrelse og regionssystemet, der var en konstruktiv og grundig debat om på de 6 Roadshow-møder sidst i april og først i maj.

Hovedbestyrelsen fornemmede hele vejen rundt på Roadshow-møderne en stor opbakning til at tilpasse vedtægterne, så valget af FDAs politiske ledelse samles på landsmødet. Det ønsker Hovedbestyrelsen derfor at søge gennemført, så det nye valgsystem kan være på plads allerede ved det ordinære landsmøde i november i år.

Ud over ændring af valgmetoden foreslår Hovedbestyrelsen tillige at regionerne tages helt ud af FDAs vedtægter. Der fornemmes en bred opfattelse af, at dette organisatoriske niveau har udlevet sin berettigelse i FDA, og at det nu er tiden at søge aktiviteterne til medlemmerne i FDA organiseret på anden vis end gennem regionale bestyrelser.

Der foreslås en ny formulering af bestemmelsen om Landsformandens formelle rolle, og det er samtidig Hovedbestyrelsens forslag, at titlen ændres fra Landsformand til Formand.

Der er yderligere to indholdsmæssige forslag, idet Hovedbestyrelsen stiller forslag om, at hvert medlem skal have én stemme hver i FDA, og om at intet medlem på et givet tidspunkt kan have mere end én person siddende i FDAs Hovedbestyrelse.

Ud over disse indholdsmæssige forslag er der sket et større antal tilpasninger af stavemåden, således at betegnelser, som omtaler et organ eller en funktion i FDA i vedtægterne skrives med stort begyndelsesbogstav; eksempelvis Formanden og Hovedbestyrelsen. Der er foretaget de nødvendige konsekvensrettelser af nummerering som følge af ændringer i antallet af punkter og / eller paragraffer.

Udover forslag relateret til FDAs organisering og vedtægter foreslår Hovedbestyrelsen at de aktuelt gældende eksklusioner ophæves med øjeblikkelig virkning. Baggrunden er ønsket om at normalisere situationen og gøre det muligt for alle relevante anlæg igen at blive en del af fællesskabet i FDA.

Dagsordenen for det ekstraordinære landsmøde vil – jfr. vedtægternes § 4 stk. 10 og stk. 7 - være:
1.  Valg af dirigent(er), sekretær(er) samt stemmeudvalg.
2. Beretning fra Hovedbestyrelsen om tiden siden seneste landsmøde.
3. Behandling af forslag.
    3a               Forslag til ændringer af FDAs vedtægter
    3b              Forslag om ophævelse af eksklusioner
4. Eventuelt.

Under dagsordenens punkt 3a stiller Hovedbestyrelsen forslag om en række vedtægtsændringer. Find dokumentet her: http://www.fda.dk/system/files/Dokumenter/fda_vedtaegter_2017-forslag_til_aendringer_ekstraordinaert_landsmoede_-v.udsendt_24-5-2017.pdf

Under dagsordenens punkt 3b stiller Hovedbestyrelsen forslag om at de gældende eksklusioner af de tre antenneanlæg Fredensborg Søparks Antenneforening, Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug ophæves med umiddelbar virkning.

Tidsplan for det ekstraordinære landsmøde 20. august 2017:

  • 24. maj            Indkaldelse udsendes pr. mail til alle medlemmer af FDA og tillige til samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl., som er registreret til at modtage post fra FDA.
  • Uge 25             Landsmødekompendium udsendes pr. mail til alle medlemmer af FDA og tillige til samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl., som er registreret til at modtage post fra FDA.
  • 14. juli              Frist for at anmelde delegerede
  • 20. august        Ekstraordinært Landsmøde afholdes


Program for det ekstraordinære landsmøde:

09.30-10.30     Ankomst – kaffe med brød – indskrivning til mødet
10.30-12.30     Ekstraordinært landsmøde
12.30-13.30     Frokost for deltagernes egen regning
13.30-XX:XX   Fortsættelse af ekstraordinært landsmøde – HVIS nødvendigt – eller fagligt indlæg.
* Vi forbereder at have et fagligt indlæg på ca. 45 min. i ”baghånden”, hvis mødet slutter til frokost. 

 

Indkaldelse og tilmeldingsmulighed til mødet er sendt pr. mail til alle bestyrelsesmedlemmer i FDAs medlemsanlæg.