Ministerier

Høringsprocedure
Når ministerier og styrelser foreslår ændringer i love, bekendtgørelser eller andre regler, som har betydning for antenneanlæggene, sendes disse forslag oftest til høring hos FDA.

For at sikre relevante og saglige svar, og for at give mulighed for at alle FDAs antenneanlæg kan få lejlighed til at udtale sig om den enkelte sag, er følgende procedure iværksat:

  • Høringen sendes til FU, HB, Regioner og ERFA-grupper, som derefter har mulighed for at kommentere på høringen
  • 5 dage før høringsfristens udløb udformer FU og sekretariat et udkast til et høringssvar, der efter omstændighederne godkendes af sekretariatschef, landsformand, forretningsudvalg eller hovedbestyrelse.
  • Det godkendte høringssvar fremsendes herefter til myndigheden af sekretariatet.
  • Høringssvaret offentligøres på FDAs hjemmeside.

Man logger på FDA Debat via forsiden på www.fda.dk.

Videnskabsministeriet
FDAs brev af 30.6.2010 til Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan ses her.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsens svar af 23.8.2010 kan ses her.


IT- og Telestyrelsen
Afgørelse vedr. regulering af marked 5 for YouSee

Afgørelsen Markedsafgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger - marked 5
Bilag 1 Markedsafgrænsning for engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger
Bilag 2 Høringsnotat vedr. markedsafgrænsning for engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger
Bilag 3 Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger
Bilag 4 Høringsnotat vedr. analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger
Bilag 5 Rammerne for udarbejdelse af standardtilbud
Bilag 6 Høringsnotat vedr. udkast til afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger
Bilag 7

Gartner rapport Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger