FDAs vedtægter

FDAs vedtægter kan også downloades i pdf her.
 

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Forenede Danske Antenneanlæg”, forkortet FDA.

 

§ 2. Formål

FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation for brugerejede danske fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg og bredbåndsanlæg samt grundejerforeninger, der driver antenneanlæg.

Stk. 2. FDA varetager samme interesser som nævnt i stk. 1 for brugergrupper i anlæg, der ikke ejes af brugerne selv, samt for beboerforeninger og boligselskaber.

Stk. 3. FDAs formål er at tale sine medlemmers sag over for myndigheder, rettighedshavere og leverandører samt bistå medlemmerne med erfaringsudveksling og rådgivning omkring anlæggenes drift og udbygning, herunder juridisk og teknisk rådgivning.

Stk. 4. FDA kan indgå generelle aftaler med rettighedshavere og leverandører om leveringsbetingelser og vilkår.

Stk. 5. FDA kan indgå andre aftaler, som medlemmerne efterfølgende kan benytte eller tilslutte sig.

Stk. 6. FDAs medlemmer kan give FDA fuldmagt til i konkrete sager at forhandle, indgå aftaler eller føre retssager på det eller de pågældende medlemmers vegne.

Stk. 7. FDA skal behandle henvendelser fra antenneforeninger fortroligt i forhold til myndigheder, leverandører og andre eksterne aktører.

Stk. 8. FDA kan tilbyde sine medlemmer andre serviceydelser, der finansieres ved brugerbetaling.

Stk. 9. FDA er partipolitisk neutral.

 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages brugerejede fællesantenneanlæg, kabel-tv-anlæg, bredbåndsanlæg og grundejerforeninger.

Stk. 2. Som medlemmer kan endvidere optages sammenslutninger af forbrugere i net, der ikke ejes af brugerne selv samt beboerforeninger, boligselskaber, internetsammenslutninger, brugergrupper og andre sammenslutninger, der driver tilsvarende eller lignende virksomhed.

Stk. 3. Som medlemmer kan optages juridiske enheder indenfor det Danske Rigsfællesskab.

Stk. 4. Et medlem af FDA benævnes et ”antenneanlæg”.

Stk. 5. Et antenneanlæg skal respektere beslutninger, der træffes af FDAs landsmøde eller hovedbestyrelse.

Stk. 6. Et antenneanlæg skal give FDA oplysning om antal tilsluttede husstande i antenneanlæggets område, mulige tilslutninger udover dette, hvilke tekniske faciliteter og teknikker, man bruger, hvem der vedligeholder og signalforsyner anlægget, navn og kontaktdata for bestyrelsesmedlemmer og evt. kontor.

Stk. 7. Antenneanlæg, der ikke er medlem af FDA, kan opnå medlemskab på prøve i indtil 4 måneder på vilkår, der fastsættes af Hovedbestyrelsen. Prøvemedlemmer har ikke stemmeret, men taleret.

Stk. 8. Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Ved udmeldelse forfalder skyldige poster til umiddelbar betaling. Udmeldelse berettiger ikke til udbetaling af nogen andel af FDAs formue. Efter udmeldelse fortaber anlægget enhver ret til at bruge materialer m.v., som anlægget har fået som en del af medlemskabet, det gælder eksempelvis men ikke begrænset til trykfilm, apps, brochurer mv.

 

§ 4. Landsmøde

FDAs højeste myndighed er landsmødet.

Stk. 2. Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Den geografiske placering af landsmødet fastsættes af Hovedbestyrelsen. Landsmødet indkaldes ved skriftligt varsel til hvert antenneanlæg senest 8 uger før.

Stk. 3. Forslag, som et antenneanlæg ønsker behandlet på landsmødet, skal være FDAs sekretariat i hænde senest 6 uger før.

Stk. 4. Dagsorden, skriftlig beretning, revideret regnskab, budget samt eventuelle forslag udsendes til antenneanlæggene og anmeldte delegerede senest 4 uger før landsmødets afholdelse.

Stk. 5. Hvert antenneanlæg kan deltage i landsmødet med en stemmeberettiget delegeret.

Hver delegeret har 1 stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.

Anmeldelse af delegerede skal ske skriftligt til FDAs sekretariat senest 2 uger før landsmødet.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer i antenneanlæggene, der ikke er tilmeldt som delegeret, kan tilmeldes som observatør uden stemmeret, men med taleret.

Stk. 7. Dagsorden til ordinært landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent(er), sekretær(er) samt stemmeudvalg.

2. Beretning fra Hovedbestyrelsen om tiden siden seneste landsmøde.

3. Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår.

4. Behandling af forslag.

5. Kontingent for det kommende år.

    a. Orientering om Hovedbestyrelsens budget for det kommende år samt status vedr. indeværende års budget.

    b. Beslutning om kontingent, takster, bidrag til juridisk fond og gebyrer.

6. Valg.

a) Landsformand for 2 år i ulige år.

b) Næstformand for 2 år i lige år.

c) 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i ulige år.

d) 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år.

e) 2 suppleanter til Hovedbestyrelsen for 1 år.

f) 1 revisor for 2 år.

g) 1 revisorsuppleant for 1 år.

h) 1 registreret eller statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne for 1 år.

7. Eventuelt.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen sikrer behørig kontrol med anmeldelse af delegerede og orienterer inden landsmødets begyndelse dirigenten herom.

Stk. 9. En kandidat kan vælges, såfremt denne har meddelt sit kandidatur, er opstillet af et antenneanlæg eller af Hovedbestyrelsen senest ved udløbet af fristen for at stille forslag til behandling på landsmødet. Hovedbestyrelsen er pligtig til at opstille kandidater til alle ledige pladser og kan ved forfald opstille kandidater på selve landsmødet.

Stk. 10. Ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis mindst 15 % af medlemmerne kræver det ved fremsendelse af forslag. For ekstraordinært landsmøde indkaldt efter krav fra medlemmerne gælder det, at det skal indkaldes senest 4 uger efter at kravet er fremsat og at det herefter afvikles tidligst 3 uger og senest 8 uger efter at indkaldelsen med angivelse af dagsorden er sket. For ethvert ekstraordinært landsmøde gælder at dagsordenen som minimum skal indeholde punkterne 1, 2, 4 og 7 fra dagsordenen for ordinært landsmøde.

Stk. 11. Alle afgørelser på landsmødet sker ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 19 og 21.

Stk. 12. Alle udsendelser og meddelelser i § 4 kan ske med almindelige post eller e-mail. Et medlem kan forlange at få indkaldelse og andre meddelelser tilsendt med almindelig post ved at meddele dette til sekretariatet.

 

§ 5. Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen, kaldet HB, består af syv medlemmer, og er FDAs højeste myndighed mellem landsmøderne. Intet antenneanlæg kan have mere end et medlem i Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Kandidater, der opstiller eller opstilles til Hovedbestyrelsen, skal på valgtidspunktet være aktive som bestyrelsesmedlem i - eller ansat hos - et FDA medlem, der fortsat er medlem af FDA pr. 1.1. det følgende år

Stk. 3. Alle Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder af landsmødet, jf. § 4, stk. 7, nr. 6, litra a) til d). Landsmødet vælger tillige to suppleanter for en 1-årig periode, jf. § 4, stk. 7, nr. 6, litra e). Suppleanter tiltræder kun ved varigt forfald.

Stk. 4. Nyvalgte Hovedbestyrelsesmedlemmer tiltræder ved afslutningen af det første landsmøde efter valget.

Stk. 5. Hovedstyrelsen holder konstituerende møde umiddelbart efter landsmødet. På det konstituerende møde vælger Hovedbestyrelsen fra sin midte det tredje medlem til Forretningsudvalget, jf. § 6, stk. 1. Den valgte bliver automatisk 2. næstformand.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen påser, at landsmødets beslutninger gennemføres og kan i øvrigt træffe de beslutninger, den finder nødvendige og hensigtsmæssige for at fremme FDAs formål.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om sin funktion.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til gennemførelse af konkrete sager og i øvrigt til sager, der skønnes af principiel interesse for FDAs medlemmer.

Stk. 9. Hvor intet andet følger, træffer Hovedbestyrelsen afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er er Landsformandens stemme afgørende.

Stk. 10. Hovedbestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig være ansat som daglig leder af Sekretariatet.

 

§ 6. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget, kaldet FU, består af Landsformanden, der er formand for Forretningsudvalget, næstformanden samt 2. næstformand, jf. § 5, stk. 5.

Stk. 2. Forretningsudvalget varetager mellem HBs møder den overordnede styring af FDAs økonomi og forbereder Hovedbestyrelsens møder og øvrige aktiviteter.

Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvaret for FDAs løn- og personaleforhold, idet dog alle vederlag til medlemmer af HB og af FU og til sekretariatschefen skal godkendes af HB.

 

§ 7. Landsformanden og næstformændene

Landsformanden har den overordnede ledelse af FDA, og repræsenterer og udtaler sig på FDAs vegne i samarbejde med sekretariatschefen. Der kan uddelegeres opgaver til sekretariatschefen, der kan indebære, at det er sekretariatschefen, der udtaler sig på vegne af FDA.

Stk. 2. Ved Landsformandens varige forfald indtræder næstformanden i dennes funktion indtil førstkommende landsmøde, hvor ny Landsformand vælges for den resterende valgperiode med mindre perioden udløber ved dette landsmøde. 2. næstformand bliver herefter næstformand. Hovedbestyrelsen konstituerer i denne situation i sin midte en ny 2. næstformand, der fungerer så længe næstformanden fungerer som Landsformand. Tilsvarende gælder ved næstformandens og 2. næstformands varige forfald.

 

§ 8. FDA forum

For at sikre en bred geografisk og faglig repræsentation i ledelsen af FDA mellem landsmøderne kan Hovedbestyrelsen indkalde til møder i FDA forum.

Stk. 2. FDA forum sammensættes efter følgende retningslinjer:

a. Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter.

b. Mindst 15 deltagere udpeget af hovedbestyrelsen med det formål at sikre bred geografisk repræsentation.

c. Indtil 3 deltagere udpeget af hver ERFA-gruppe.

d. Medlemmer af FDAs udvalg.

e. Andre deltagere, herunder personer med særlige faglige kompetencer og/eller som repræsenterer særlige grupper af FDAs medlemmer udpeget af Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. FDA forum er rådgivende for Hovedbestyrelsen.

Stk. 4. FDA forums møder tilrettelægges af Hovedbestyrelsen.

 

§ 9. Juridisk fond

FDAs juridiske fond kan understøtte antenneanlæggene ved rets- og myndighedssager og andre tvister. Støtte gives fortrinsvis til sager af principiel karakter.

Stk. 2. FDAs juridiske fond ledes af Hovedbestyrelsen og mellem dennes møder af Forretningsudvalget.

Stk. 3. FDAs juridiske fond tilføres midler fra et særligt kontingent, fra FDAs drift og fra evt. donationer. Fondens midler skal holdes adskilt fra FDAs øvrige midler.

 

§ 10. Udvalg

Landsmødet og Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg. Samtidig med nedsættelsen fastsættes udvalgenes kommissorium og sammensætning. Formanden for et udvalg benævnes udvalgsformand.

Stk. 2. Det organ, der har nedsat et udvalg, kan også opløse det.

 

§ 11. Sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af FDAs aktiviteter, den direkte rådgivning af FDAs medlemmer og stiller andre serviceydelser til rådighed for medlemmerne.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ansætte en daglig leder af Sekretariatet. I denne funktion kan ikke ansættes personer, der samtidig er medlem af Hovedbestyrelsen, jf. § 5, stk. 10.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for sekretariatets virksomhed.

 

§ 12. ERFA-grupper

Der kan oprettes landsdækkende ERFA-grupper til varetagelse af særlige interesser. Hovedbestyrelsen skal godkende oprettelse af en ERFA-gruppe, der kan være for en bestemt distributør, leverandør eller et fagligt område. Godkendelse sker normalt efter indstilling fra interesserede anlæg.

Stk. 2. Antenneanlæggene tilknyttes automatisk elektronisk orientering fra alle ERFA-grupper. Er der ERFA-grupper man ikke ønsker information fra, skal disse aktivt fravælges.

Stk. 3. ERFA-gruppernes opgaver er at informere, holde kontakt og drøfte emner af fælles interesse for tilsluttede antenneanlæg.

Stk. 4. ERFA-gruppens bestyrelse rådgiver og vejleder gruppens antenneanlæg inden for gruppens emneområde, og kan endvidere henvende sig til Hovedbestyrelsen med forslag. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter til antenneanlæg på området og arbejde for at organisere disse i FDA.

Stk. 5. Hvert år afholdes årsmøde i ERFA-gruppen i forbindelse med landsmødet, hvor alle antenneanlæg, der er medlem af FDA kan deltage. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt til hvert antenneanlæg med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 7. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra ERFA-gruppens bestyrelse.

3. Bestyrelsens oplæg, samt dialog omkring det kommende års fokus og indsatsområder.

4. Valg af bestyrelse for ERFA-gruppen og suppleant(er).

5. Eventuelt.

Stk. 8. ERFA-gruppens bestyrelse består af 3 – 5 medlemmer efter årsmødets bestemmelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder med 2 i lige år og 1 til 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter en ERFA-gruppes årsmøde med ERFA-gruppeformand, ERFA-gruppenæstformand og sekretær. Der kan vælges 1 eller 2 suppleant(er) for 1-årige perioder. Medlemmer af ERFA-gruppebestyrelsen og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktivt bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer.

Stk. 9. ERFA-gruppens aktivitet finansieres af FDA med beløb godkendt af Hovedbestyrelsen efter indstilling (forventet aktivitetsplan med tilhørende budget) fra ERFA-gruppens bestyrelse.

Stk. 10. ERFA-gruppens bestyrelse modtager bistand fra FDAs sekretariat til udsendelse af informationer, indkaldelser og andre meddelelser fra ERFA-gruppens bestyrelse.

Stk. 11. Medlemmer af ERFA-gruppers bestyrelser og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktive som bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer.

Stk. 12. Hovedbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en ERFA-gruppe.

Stk. 13. En ERFA-gruppe tilknyttes et Hovedbestyrelsesmedlem, der fungerer som kontakt- og bindeled mellem Hovedbestyrelsen og ERFA-gruppen for at koordinere og støtte op om aktiviteterne i ERFA-gruppen.

 

§ 13. Økonomi

Det økonomiske grundlag for FDAs drift tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af et indmeldelsesgebyr og et årligt kontingent, der fastsættes af landsmødet.

Stk. 2. Det på landsmødet fastsatte kontingent forfalder til betaling den 1. februar i det regnskabsår, det vedrører. Forfaldne kontingenter, der ikke betales rettidigt pålægges et gebyr, der fastsættes af landsmødet.

Stk. 3. Foreningens økonomiske grundlag kan styrkes gennem drift af forlagsvirksom­hed, regnskabsservice og anden virksomhed, der har relation til drift af antenneanlæg.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af nye medlemmer fastsætte særlige vilkår, herunder vedrørende kontingent. Sådanne vilkår skal dog godkendes af førstkommende landsmøde.

 

§ 14. Hæftelse

FDA hæfter kun for sine forpligtelser med den FDA til enhver tid tilhørende formue.

Stk. 2. Der påhviler ikke FDAs Hovedbestyrelse, direktion eller medlemmer nogen personlig eller kollektiv hæftelse.

 

§ 15. Tegning

FDA tegnes af Landsformanden og et andet Hovedbestyrelsesmedlem i forening eller af tre Hovedbestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 16. Honorarer

Der kan tillægges forretningsudvalgets medlemmer honorar inden for en af landsmødet godkendt ram-me. Beløbsrammen gældende fra og med 2021 er for et helt år og kan udbetales med 1/12-del bagud. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i landsmødets godken-delse af dette.

Stk. 2. Alle valgte eller af Hovedbestyrelsen udpegede har krav på dækning af deres direkte omkostnin-ger ved udførelse af deres hverv for FDA.

 

§ 17. Regler for tillidsfolk

Tillidsfolk, som er valgt efter bestemmelser i disse vedtægter fortaber deres mandat i det tilfælde at det antenneanlæg, de er tilknyttet, forlader FDA. Mandatet bortfalder med virkning fra medlemskabets ophør og uanset grunden til ophøret. Hovedbestyrelsen kan meddele dispensation fra denne regel.

Stk. 2. Tillidsfolk, som er valgt efter bestemmelser i disse vedtægter fortaber deres mandat i det tilfælde at de ikke mere opfylder betingelserne for at være kandidat jf. § 5 stk. 2 og § 12 stk. 8 sidste punktum. Mandatet bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt og uanset grunden hertil. Hovedbestyrelsen kan meddele dispensation fra denne regel.

Stk. 3. Tillidsfolk i FDA kan varetage tillidsposter inden for samme branche, såfremt Hovedbestyrelsen ikke har indvendinger herimod.

 

§ 18. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet forelægges landsmødet til endelig godkendelse.

Stk. 3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4. Revisor jf. stk. 3 skal foretage uanmeldt kasseeftersyn 1 til 2 gange årligt. I forlængelse heraf skal revisor tilstille en erklæring herom til Hovedbestyrelse og de kritiske revisorer jf. Stk. 5.

Stk. 5. Regnskabet gennemgås af to landsmødevalgte revisorer.

 

§ 19. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på landsmødet såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 20. Eksklusion

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af et landsmøde, kan af Hovedbestyrelsen indstilles til eksklusion. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende landsmøde.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler herfor, dog foretage eksklusion med omgående virkning, idet det førstkommende landsmøde skal godkende eksklusionen. Det ekskluderede medlem har taleret på dette møde.

Stk. 3. Ved eksklusion forfalder alle eventuelle skyldige poster til FDA til umiddelbar betaling.

Stk. 4. Eksklusion fra FDA berettiger ikke til tilbagebetaling af nogen del af FDAs formue.

 

§ 21. Ophævelse

FDAs virksomhed ophører, når ophævelse vedtages med 2/3 stemmeflertal på 2 på hinanden følgende landsmøder med højst 10 ugers mellemrum, hvoraf det sidste landsmøde først kan indkaldes, når det første har været afholdt.

Stk. 2. På landsmødet, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer til at forestå afviklingen. Eventuelt overskud efter at foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem medlemmerne på ophævelsestidspunktet i forhold til seneste kontingentindbetalinger.

 

Således vedtaget på FDAs ekstraordinære landsmøde den 26. juni 2021.

De oprindelige vedtægter er vedtaget på landsmødet den 25. oktober 1986. I vedtægterne er der ved-taget ændringer på landsmødet i Nyborg den 28. april 1990, på landsmødet i Kalundborg den 23. april 1994, på landsmødet i Ålborg den 23. april 1995, på landsmødet i Brædstrup den 28. april 1996, på landsmødet i Ringsted den 26. april 1998, på landsmødet i Brædstrup den 25. april 1999, på landsmødet i Brædstrup den 19. november 2000, på landsmødet i Brædstrup den 18. november 2001, på landsmø-det i Brædstrup den 17. november 2002, på landsmødet i Brædstrup den 23. november 2003, på lands-møde i Brædstrup den 20. november 2005, på landsmødet i Billund den 8. november 2009, på landsmø-det i Billund den 7. november 2010, på landsmødet den 6. november 2011 i Billund, på landsmødet den 4. november 2012 i Billund, på landsmødet den 3. november 2013 i Billund, på landsmødet den 2. no-vember 2014 i Aarhus, på landsmødet den 6. november 2016 i Kolding, på landsmødet den 20. august 2017 i Kolding, på landsmødet den 2. november 2019 i Kolding, det elektroniske landsmøde den 31. ok-tober 2020 og det ekstraordinære landsmøde den 26. juni 2021.