ERFA-grupper

FDA har oprettet en række ERFA-grupper, som et værktøj for FDAs anlæg til at arbejde sammen om et givent område, som man har til fælles.
Meningen er at disse ERFA-grupper er at være et forum for udveksling af erfaringer med en given udbyder af tv, radio og internet.
ERFA-grupperne etableret som stærkt værktøj for antenneforeningerne, når kontrakter med udbyderne skal forhandles og genforhandles, hvis der er udfordringer med teknikken, dele af forretningen eller andet. 

At være medlem af en ERFA-gruppe indbefatter at medlemsforeningerne vil kunne deltage i ERFA-gruppens årlige generalforsamling (som ligger ifm. FDA Messe og Landsmøde hvert år), får tilsendt bestyrelsesmødereferater og har mulighed for at deltage i de eventuelle arrangementer/møder, som ERFA-gruppen afholder.

I FDAs vedtægter står der følgende om ERFA-grupperne:

§ 12. ERFA-grupper
Der kan oprettes landsdækkende ERFA-grupper til varetagelse af særlige interesser på tværs af regionerne. Hovedbestyrelsen skal godkende oprettelse af en ERFA-gruppe, der kan være for en bestemt distributør, leverandør eller et fagligt område. Godken­delse sker normalt efter indstilling fra interesserede anlæg.

Stk. 2. Antenneanlæggene kan tilslutte sig en eller flere ERFA-grupper. Et antenneanlæg er tilsluttet en ERFA-gruppe, når meddelelse herom er fremsendt skriftligt til FDA, eller FDA har bekræftet en mundtlig tilmelding.

Stk. 3. ERFA-gruppernes opgaver er at informere, holde kontakt og drøfte emner af fælles interesse for tilsluttede antenneanlæg.

Stk. 4. ERFA-gruppens bestyrelse rådgiver og vejleder gruppens antenneanlæg inden for gruppens emneområde, og kan endvidere henvende sig til hovedbestyrelsen med forslag. Bestyrelsen skal udbrede kendskabet til FDA og FDAs aktiviteter til antenne­anlæg på området og arbejde for at organisere disse i FDA.

Stk. 5. Hvert år afholdes årsmøde i ERFA-gruppen i forbindelse med landsmødet, hvor alle antenneanlæg, der er medlem af FDA og skriftligt har tilsluttet sig ERFA-gruppens årsmøde, kan deltage. Hvert tilsluttet medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være FDAs sekretariat eller ERFA-gruppens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag udsendes senest 1 uge før ge­neralforsamlingen.

Stk. 7. Dagsorden for årsmødet skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra ERFA-gruppens bestyrelse.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelse for ERFA-gruppens og suppleant(er).
5. Forslag til kandidater FDA forum.
6. Eventuelt.

Stk. 8. ERFA-gruppens bestyrelse består af et ulige antal medlemmer på 3 eller 5 efter årsmødets bestemmelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder med 2 i lige år og 1 eller 3 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelses­møde efter en ERFA-gruppes årsmøde med formand, næstformand og sekretær. Sup­pleant(er) vælges for 1-årige perioder.

Stk. 9. ERFA-gruppens aktivitet finansieres af FDAs kasse med beløb godkendt af ho­vedbestyrelsen efter indstilling fra ERFA-gruppens bestyrelse.

Stk. 10. ERFA-gruppens bestyrelse modtager bistand fra FDAs sekretariat til udsen­delse af informationer, indkaldelser og andre meddelelser fra ERFA-gruppens besty­relse til medlemsanlæg og deres bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 11. Medlemmer af ERFA-gruppers bestyrelser og suppleanter skal ved deres tiltræden være aktive som bestyrelsesmedlem eller ansat hos et af FDAs medlemmer.